Thứ Năm, 23 tháng 6, 2011

Con ông chết vì ngộ độc.Trích: Bản án chế độ thực dân Pháp - Chương I: Thuế máu - Trang 40-41

.... Caùc ngaøi chieán thaéng quang vinh cuûa chuùng ta thöôøng quen thoùi “giaùo duïc” ngöôøi baûn xöù baèng ñaù dít hoaëc roi voït. 

Anh Nahoâng ñaùng thöông haïi ñaõ bò aùm saùt ñeán hai laàn. Laàn thöù nhaát bôûi tay teân ñaïi uùy Vida, laàn thöù hai bôûi tay teân lang baêm ñoùng lon quaân nhaân coi vieäc phaãu nghieäm xaùc cheát. Teân naøy ñaõ ñaùnh caép vaø giaáu bieät boä oùc ngöôøi cheát ñeå phi tang, ñaëng cöùu hung thuû laø baïn cuûa haén. Nhöng than oâi! Anh Nahoâng khoâng phaûi laø naïn nhaân duy nhaát cuûa boïn quaân phieät thuoäc ñòa! Moät baïn ñoàng nghieäp cuûa chuùng toâi ôû thuoäc ñòa ñaõ thuaät chuyeän moät naïn nhaân khaùc nhö sau:

“Laàn naøy, söï vieäc xaûy ra trong trung ñoaøn lính khoá ñoû thöù 5 ôû Medoâng –Careâ. Naïn nhaân laø moät ngöôøi lính treû tuoåi teân laø Terieâ queâ ôû Teâneùt thuoäc lôùp quaân dòch naêm 1921. 

Anh cheát trong tröôøng hôïp raát thöông taâm. Ngaøy 5 thaùng 8, anh lính treû Terieâ ñeán beänh xaù cuûa trung ñoaøn ñeå xin thuoác taåy. Ngöôøi ta ñöa thuoác taåy cho anh, noùi ñuùng hôn laø ñöa cho anh moät thöù thuoác maø anh töôûng laø thuoác taåy. Anh uoáng vaø vaøi giôø sau anh ñau buïng quaèn quaïi, roài laên ñuøng ra cheát. 

Cuï thaân sinh ra Terieâ nhaän ñöôïc moät böùc ñieän baùo tin raèng ngöôøi con ñoäc nhaát cuûa cuï ñaõ cheát vaø saùng hoâm sau, chuû nhaät, seõ ñöa ñaùm. Böùc ñieän khoâng coù ñeán nöûa lôøi an uûi hay giaûi thích. 

Ñau xoùt ñeán cöïc ñoä, cuï Terieâ ñeán ngay Angieâ, tìm trung ñoaøn lính khoá ñoû thöù 5 ôû Medoâng – Careâ. ÔÛ nay cuï ñöôïc bieát xaùc con ñang ñeå ôû beänh vieän Maydoâ. (Maø laøm sao xaùc Terieâ laïi chôû ñeán ñaây ñöôïc nhæ? Phaûi chaêng ñeå traùnh vieäc khaùm nghieäm maø luaät leä ñaõ qui ñònh laø baét buoäc ñoái vôùi moïi tröôøng hôïp chết ôû traïm y teá, ngöôøi ta ñaõ chôû xaùc anh ta ñeán beänh vieän laøm ra veû nhö beänh nhaân ñaõ cheát ôû doïc ñöôøng?). 

Ñeán beänh vieän, ngöôøi cha ñau khoå xin thaêm xaùc con; ngöôøi ta baûo haõy chôø ñaõ. Maõi sau, moät quan tö thaày thuoác môùi ñeán baùo cho oâng bieát laø vieäc phaãu nghieäm khoâng phaùt hieän daáu veát gì khaû nghi caû. Noùi xong haén boû maëc cuï ñöùng ñoù, khoâng cho pheùp cuï vaøo thaêm xaùc con. Theo tin cuoái cuøng thì hình nhö cuï thaân sinh ra Terieâ ñaõ ñeán hoûi vieân ñaïi taù chæ huy trung ñoaøn lính khoá ñoû thöù 5 veà nguyeân do caùi cheát cuûa Terieâ vaø ñaõ ñöôïc traû lôøi laø: con oâng cheát vì ngoä ñoäc!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét