Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2011

Chúng ta chỉ đấu tranh với một bộ phận người Trung Quốc có ý đồ và hành động xấu đối với Việt Nam

Nhà thơ - nhà báo Nguyễn Việt Chiến: "Nhân dân Trung Quốc luôn luôn và mãi mãi là người bạn lớn của nhân dân Việt Nam (cả trong chiến tranh và trong hòa bình). Chúng ta chỉ đấu tranh với  một bộ phận người Trung Quốc có ý đồ và hành động xấu đối với Việt Nam, họ không thể đại diện cho toàn bộ nhân dân Trung Quốc và họ cũng không thể đại diện cho nền văn hóa lớn lao có lịch sử 5.000 năm của nhân dân Trung Quốc."


 Nên thêm vào: và những người Việt Nam đồng lõa với ý đồ xấu của Trung Quốc.


Xem đầy đủ
 

1 nhận xét: